Covid-19

Covid-19 zou voor één jaar als thema fungeren in het KpVV-werkprogramma, maar het duurt langer dan gedacht om weer een nieuw evenwicht te vinden in de samenleving. Dit geldt ook voor mobiliteit. Het openbaar vervoer heeft nog langere tijd met teruggelopen klandizie te maken en het is spannend of mensen het thuiswerken in bepaalde sectoren volhouden.

Het zou zomaar kunnen dat Covid-19 blijvende gevolgen krijgt voor het gebruik van trein en bus op regionaal niveau (‘ov-schaamte’). En bij ongewijzigd beleid kan er een (semi)permanente verschuiving ontstaan van trein naar auto. Het is aan de rijksoverheid om het ov overeind te houden en aan decentrale overheden om samen met andere partijen te kijken hoe aanbestedingen ‘coronaproof’ zijn te maken op weg naar een gezonde bedrijfsvoering.
 
Veel overheden hebben het afgelopen jaar de transitie naar actieve mobiliteit onder ‘Covidvlag’ verder gestimuleerd. Meer dan ooit is de noodzaak om de beleidsopgaven met integrale blik te bekijken en om bijvoorbeeld de inclusieve samenleving en kwaliteit van de openbare ruimte centraal te stellen, met oog voor actieve mobiliteit.
Grip krijgen op deze ontwikkelingen en de vertaalslag maken naar mobiliteitsbeleid in het licht van de verstedelijkings- en andere opgaven is een taak voor de overheden waar we vanuit het KpVV-programma graag aan bijdragen.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

De start van de coronacrisis stond in het teken van snel veel ervaringen opdoen die zich in de tweede helft van 2020 hebben vertaald in best practices en beslisinstrumenten.
In 2021 richtten de activiteiten zich vooral gericht op scenario-onderzoek, het aansluiten op landelijk onderzoek (van IenW over reisgedrag) en kennisverspreiding.
Het is belangrijk om te kijken wat elders gebeurt en daar op aan te sluiten als blijkt dat we vanuit CROW-KpVV een toegevoegde waarde kunnen bieden.
In 2022 ligt het accent op:
  • Vertalen van onderzoek van anderen naar de beleidsimplicaties voor overheden.
  • Stimuleren van regionale verfijning op het Landelijk Reizigersonderzoek naar verplaatsingsgedrag (analoog aan 2020/2021) en het verspreiden van de resultaten in een bijeenkomst.
  • Kennisuitwisseling en borging op dit onderwerp.
  • Een of twee ‘eigen’ in het najaar nog nader te definiëren projecten op basis van kennisvragen.
  • Twee deelonderzoeken van het Fietsberaad waaronder een over de lessen en ervaringen met maatregelen bij fietsers en voetgangers en wat deze betekenen voor toekomstig verkeers- en vervoerbeleid.
  • Het goed regelen van de ov-concessies vanuit het thema Collectief vervoer, inspelend op de omstandigheden met allerhande kennis en praktische handreikingen. Zie ook het onderzoek naar de Effecten van corona op ov-aanbestedingen en de Handreiking Wendbare ov-concessies..
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven