Project: Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER)

Het project op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER) heeft tot doel om inzicht te geven in de effectiviteit van het totale aanbod aan verkeerseducatie. Dit geeft provincies en regio’s een beeld van wat hun verkeerseducatiebeleid heeft opgeleverd bij de doelgroep, en welke relevante eindcompetenties eventueel nog meer aandacht behoeven. WEVER heeft daarmee dus vooral een thermometerfunctie op het gebied van verkeersveiligheid.

Het WEVER-project wordt in opdracht van het IPO uitgevoerd en betreft een samenwerking tussen Royal HaskoningDHV (RHDHV), Cito en CROW en wordt gefinancierd vanuit het KpVV-programma. Verder is de SWOV bij de primaire ontwikkeling van de WEVER-toets betrokken geweest.
 
De afgelopen jaren is binnen WEVER een monitoringsinstrument ontwikkeld voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Deze WEVER-toets geeft aan in hoeverre leerlingen aan het eind van de basisschool beschikken over de relevante eindcompetenties om veilig aan het verkeer deel te nemen op de fiets. Eind 2019 is besloten om de komende vier jaar (2020-2024) de WEVER-toets jaarlijks af te nemen bij minimaal 1.000 leerlingen.
 
Op deze webpagina vindt u documenten die betrekking hebben op het WEVER-project. Het gaat om rapporten van onderzoeken en pilots die tijdens het ontwikkeltraject zijn uitgevoerd, en om hulpmiddelen voor de afnamerondes. De documenten zijn hieronder kort toegelicht.
 

Benodigdheden bij afname

Let op! De afnameronde start naar verwachting medio september 2020. De documenten zullen t.z.t. hieronder verschijnen.


Protocol afname

Dit document is bedoeld voor de medewerker van provincie of regio die de afname van de WEVER-toets coördineert. Het protocol bevat praktische informatie en een beschrijving van de stappen om tot succesvolle dataverzameling te komen.
 

Informatiebrief scholen

De brief is bedoeld voor scholen die deelnemen aan de WEVER-toets of dit overwegen, en bevat praktische informatie over wat scholen hiervoor moeten doen. De coördinator van provincie of regio verstuurt de brief aan de scholen, en kan eventueel details aanpassen of toevoegen (bijv. contactgegevens coördinator).
 

Beschrijving WEVER-toets 

De verschijningsvorm van de WEVER-toets en de verschillende toetsonderdelen zijn in dit document beknopt beschreven, inclusief voorbeeldvragen. 
 

Format aanleveren informatie verkeerseducatie

Voor deelnemende scholen verzamelen provincies en regio’s informatie over de verkeerseducatie die leerlingen hebben gekregen. De informatie dient aangeleverd te worden in dit Excel-document, volledig ingevuld voor alle scholen.
 

Achtergronddocumenten

Ontwikkeling van een toets voor veilig fietsen naar het basisonderwijs (2015)

Dit rapport bevat de resultaten van de eerste fase van het ontwikkeltraject. Hierin is middels literatuurstudie geïnventariseerd over welke bekwaamheden jonge fietsers aan het einde van de basisschool moeten beschikken om zich veilig en verantwoord door het verkeer te kunnen bewegen. De eigenschappen van een toets waarmee die bekwaamheden kunnen worden gemeten worden geschetst.

 

Rapportage prototype fietsmeetlat basisonderwijs (2016) 

Dit betreft een werkdocument met de resultaten uit de eerste test met een prototype van de WEVER-toets, de FietsmeetlatBO genoemd. Het doel van deze test was om bruikbaarheid, betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en technische randvoorwaarden van het instrument vast te stellen.


 

Rapportage constructieve deeltoetsen (2017)

Dit rapport is een verdieping van het rapport uit 2015 over de ontwikkeling van de toets over veilig fietsen en bevat de verantwoording van de constructie van deze toets. Beschreven worden het gebruiksdoel en de gebruikscontext, de theoretische achtergrond van onderscheiden fietsvaardigheden, de ontwikkelde toetstaken, en de gekozen afnamemethode. De verschillende versies van de WEVER-toets worden FietsmeetlatBO 1.0, 2.0 en 3.0 genoemd.


 

Rapportage pilot fietsmeetlatBO3.0 (2017)

Dit betreft een document met de resultaten uit de test met een doorontwikkelde versie van de WEVER-toets, de FietsmeetlatBO3.0 genoemd. Het doel van deze test was om bruikbaarheid, betrouwbaarheid, aantrekkelijkheid en technische randvoorwaarden van het instrument vast te stellen.

 

Rapportage pilot effectmeting individuele projecten (2018)

Deze rapportage beschrijft een pilot van een effectmeting met de WEVER-toets (FietsmeetlatBO 3.0). Het doel was om te onderzoeken of de WEVER-toets geschikt is om effecten vast te stellen van verkeerseducatieprogramma’s voor het basisonderwijs. De pilot is uitgevoerd bij de projecten Streetwise en VOMOL.

Terug naar 'Kennis'
Submenu openen

Project: Weg naar Effectieve VERkeerseducatie (WEVER)

© Copyright 2020 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven