Auto

Ons mobiliteitssysteem is primair gericht op de auto. Mede dankzij de auto hebben grote delen van het land zich kunnen ontwikkelen en zijn banen en woonlocaties binnen bereik gekomen. Dankzij vrachtauto's gaan goederen op het gewenste moment van de opslag richting de eindgebruikers. Deze positieve ontwikkelingen hebben ook een keerzijde in de vorm van verkeersonveiligheid, congestie, geluidhinder en luchtverontreiniging.

Vanwege een toenemend gebrek aan ruimte in de steden en de nog steeds bestaande vervoersarmoede in de regio, is het gebruik van de auto toe aan een herijking. Door modaliteiten beter met elkaar te verbinden kan een betere invulling worden gegeven aan het maatschappelijk gewenst routegebruik in termen van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
 
Het landelijke beleidskader voor de 'modaliteit' auto vinden we in de Schets Mobiliteit naar 2040 met de ambitie voor een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem en het Toekomstperspectief automobiliteit 2040 met daarin een beschrijving van de rol van de auto in het mobiliteitssysteem van nu en de toekomst. Tot slot nog de voortgangsbrief Smart Mobility. In deze brief wordt gesteld dat het operationeel verkeersmanagement en het in car verkeersmanagement, in combinatie met digitalisering essentieel is om de bereikbaarheid en de veiligheid te borgen.
 
Vanuit de modaliteit auto zien we de volgende trends en opgaven voor de overheden:
 
Maatschappelijke doelen: klimaat en leefbaarheid worden steeds belangrijker
De Europese Unie richt zich op het ontwikkelen van slimme voertuigen, waarbij de focus op veiligheid en doorstroming is verbreed met maatschappelijke doelen als klimaat. Dat betekent voor de modaliteit auto verduurzaming van het voertuig, maar ook van het wegennet.
 
Integrale kijk op bereikbaarheid: van ad hoc naar integraal
Door de toenemende woningbouw zal de vraag naar mobiliteit stijgen, ook als we anders omgaan met reizen. Daar horen samenhangende maatregelen bij van regionale, integrale aard met een multimodaal karakter. Verkeersmanagement geldt als een belangrijk beleidsinstrument voor de integrale bereikbaarheid en leefbaarheid van gebieden. Het multimodale karakter zal meer aandacht krijgen. In het stedelijk verkeer is steeds minder plaats voor de auto. Die zou idealiter aan de stadsrand geparkeerd moeten worden, waardoor de binnenstedelijke infrastructuur anders kan worden ingericht met meer aandacht voor actieve mobiliteit en aantrekkelijke openbare ruimte. 
 
Infra van de toekomst: Een samenspel tussen mens, voertuig en infrastructuur
De auto (en vrachtauto) wordt steeds slimmer dankzij rijtaakondersteunende toepassingen, aangeduid met de verzamelnaam ADAS (Advanced Driver Assistence Systems).Deze hulpmiddelen zorgen voor meer veiligheid en een betere benutting van de weg. Zolang we nog niet toe zijn aan volledig autonoom rijden, liggen er kansen voor het optimaal benutten van deze ADAS. Doordat voertuigen steeds meer taken van de bestuurder overnemen, verschuift de focus meer van de bestuurder naar het voertuig. Tot nu toe werd het menselijke gedrag als een belangrijke factor in het mobiliteitsbeleid en in het wegontwerp meegenomen. Die aandacht zal verschuiven naar de meer technische relatie infrastructuur-voertuig, waarmee een nieuwe visie ontstaat op weginrichting en datastromen.
 
Mobiliteitstransitie
Elektrificering van het voertuigenpark vraagt om aandacht voor de laadinfrastructuur en anders kijken naar parkeren. Het aandeel elektrische auto’s zal naar verwachting de komende jaren explosief stijgen. Hiervoor is een netwerk van laadinfrastructuur nodig. Omdat het laden van een accu een andere handeling is dan het volgooien van een brandstoftank moet ook andere gedacht worden over de wijze waarop wordt geladen. Laden en parkeren gaan steeds meer in elkaar over.
 
Digitaal netwerkmanagement
De serviceproviders (voor navigatiesystemen) hebbben een belangrijke taak als het gaat om de routekeuze. Wegbeheerders krijgen hier meer invloed en grip op vanwege de digitalisering van assets en werkprocessen. Als het gaat om netwerksturing, zien we dat de operationele kant van de keten geholpen moet worden met integrale, multimodale en maakbare beleidsindicatoren. Deze indicatoren, vervat in beleidskaders, moeten op termijn ook gedeeld kunnen worden met andere wegbeheerders, zodat netwerken beter op elkaar gaan aansluiten.
 
Parkeren: samen kennis ontwikkelen en actueel houden
Parkeren is een thema dat continu ontwikkeling vraagt op het terrein van gebiedsontwikkeling, de multimodale vervoerketen en de logistieke sector. Parkeren heeft onder andere invloed op het mobiliteitsgedrag, de beschikbaarheid en het functioneren van de multimodale keten en leefbaarheid. Van belang is om de kennis actueel te houden en te ontwikkelen voor en door gebruikers. Ook hier spelen de matschappelijke ontwikkelingen en de mobiliteitstransitie een cruciale rol.
 
Verkeersveiligheid en veilige, bereikbare plattelandsgebieden 
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt verder uitgewerkt. Gemeenten en provincies hebben risicoanalyses gemaakt. Dat houdt in dat de meest risicovolle situaties of omstandigheden kunnen worden aangepakt. 
Daarnaast moeten nu ook provincies de EU-Richtlijn RISM-2 (verkeersveiligheidsinspectie, en -audit) toepassen voor de autowegen, naast de reeds verplichte audit voor autosnelwegen. Dit stelt niet alleen eisen aan de auditors, maar ook aan de ontwerprichtlijnen.
 
Op het gebied van wegontwerp vragen de grote steden om 30 km/uur als norm binnen de bebouwde kom. Dit kan niet zonder ingrijpende wijzigingen aan de weginrichting. 
Er is meer aandacht nodig voor de veiligheid op plattelandswegen, de bereikbaarheid van plattelandsgebieden en de landschappelijke inpassing van plattelandswegen. Op wegen waar landbouwverkeer, auto’s en fietsen gebruik moeten maken van dezelfde verkeersruimte moeten heldere keuzes gemaakt worden ten aanzien van de prioritaire weggebruiker. Hierbij speelt ook de discussie over de gewenste maximum snelheid een cruciale rol. 
Bij (her)inrichtingsvraagstukken zijn nieuwe creatieve ontwerpprincipes richtinggevend als het gaat om het doorbreken van de autodominantie in het wegontwerp en de discussie over de gewenste verdeling van de openbare ruimte.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Projecten die onder het thema ‘Auto’ vallen in het KpVV-programma gaan met name over de hoofdthema’s verkeersmanagement en parkeren. Op het gebied van parkeren betekent dit het volgende:

We gaan door met het in 2020 in gang gezette Kennisnetwerk Parkeren. Hier komen thema's aan bod als: 
  • Duurzame gebiedsontwikkeling
  • Parkeren en data
  • Actualisatie van het Handboek parkeren
  • Parkeren op afstand
Thema’s die in 2022 op het gebied van verkeersmanagement op de agenda staan zijn:
  • Integraal verkeersmanagement waarbij wordt ingezet op  het ontwikkelen van kennis op het gebied van multimodaal verkeersmanagement (relatie met Smart Mobility en Integrale kijk op bereikbaarheid).
  • Netwerkdigitalisering en -prestaties (KPI’s). Vervolg op het Multimodale netwerkkader. Er is behoefte aan een wat meer praktische uitwerking van dit kader.
Daarnaast zullen vanuit het perspectief van de modaliteit ‘auto’ bijdragen worden geleverd aan de andere actuele KpVV-programmaonderdelen.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven