Fiets

Het stimuleren van fietsen is geen doel op zich. Fietsen draagt bij aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Een voorwaarde is dat fietsen zo veilig mogelijk gebeurt.

De activiteiten vanuit het thema Fiets worden uitgevoerd onder de vlag van CROW-Fietsberaad. Ze sluiten aan bij de Tour de Force (Tweede etappe Schaalsprong Fiets), het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, het Innovatieprogramma Fietsparkeren en de Intentieverklaring Fietsdata.

Tour de Force
Op 20 juni 2019 is de Tweede Etappe van de Tour de Force ondertekend door de Nederlandse overheden en alle andere organisaties in het samenwerkingsverband. Deze Tweede Etappe houdt in dat Tour de Force de positieve aandacht voor de fiets gaat gebruiken om een schaalsprong Fiets te realiseren. En om meer ruimte te maken voor de fiets als een vanzelfsprekende, aantrekkelijk en veilige manier van verplaatsen, sporten en recreëren. De Tour de Force onderscheidt vijf hoofdthema’s die helpen om een sterke groei van het aantal fietskilometers te realiseren:
  • fiets in de stad
  • fiets in de keten
  • hoogwaardig fietsnetwerk
  • stimuleren fietsgebruik
  • kennis en data
Strategisch Plan Verkeersveiligheid
Naast de plannen vanuit Tour de Force geeft ook het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 een kader. Meerdere thema’s gaan over de veiligheid van fietsers, zoals kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers.
Het KpVV-programma 2022 levert een belangrijke bijdrage aan kennis over fietsveiligheid voor verdere implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
 
Intentieverklaring Fietsdata
Daarnaast is de Intentieverklaring Fietsdata ondertekend door onder andere CROW in het kader van Tour de Force. Fietsdata zijn relatief schaars en worden nog nauwelijks benut om fietsers te faciliteren en om beleid te monitoren. Het doel van de intentieverklaring is dat zowel consumenten als beleidsmakers meer kunnen profiteren van de mogelijkheden die data bieden. Hierbij ligt er een duidelijke link met de Krachtenbundeling Smart Mobility.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Het thema Fiets in het KpVV-programma staat geheel in het teken van de dynamische kennisagenda rond de vijf hoofdthema’s van de Tour de Force. Naast kennisontwikkeling gaat het om de uitwisseling en verspreiding van kennis in een web based community.
 
In het KpVV-programma gaat het om onderstaande onderwerpen met bijbehorende kennisvragen die elk een relatie hebben met een of meerdere thema’s van Tour de Force. We kijken steeds naar de wisselwerking tussen infrastructuur en (gewenst) gedrag.
  • Fietsinfrastructuur en veiligheid: met onder andere aandacht voor spreiding van grote fietsstromen, de conquenties van grote fietstromen voor voetgangers en motorvoertuigen op kruispunten, de positie van de fiets bij '30 is het nieuwe 50' en de plek op de weg van speedpedelecs.
  • Fietsparkeren en deelfietsen: met onder andere sturen op kortparkeren in de openbare ruimte en de rol van deelmobiliteit op ov-hubs.
  • Datacomponent fiets: met onder andere open data over diefstalveilige fietsenstallingen en datauitwisseling over parkeeroverlast deelvoertuigen.
De programmering van de fietsprojecten stemmen we af met de Programmaraad Fiets van CROW-Fietsberaad, die functioneert als klankbord voor de fietsactiviteiten in het KpVV-programma.
 
Fietsberaad.nl en themawebsites 
Voor de ontsluiting en uitwisseling van kennis over fiets gebruiken we de website en nieuwsbrief van CROW-Fietsberaad, die eveneens door KpVV worden gefinancierd. De website vervult niet alleen een spilfunctie van CROW-Fietsberaad, maar ook voor veel initiatieven die door allerlei andere partijen zoals bijvoorbeeld Tour de Force worden ontplooid. Alle activiteiten van het Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl

Platform Veilig Fietsen
Het Platform Veilig Fietsen is ontwikkeld vanuit Tour de Force. Eén van de doelstellingen van Tour de Force is het verminderen van het aantal fietsslachtoffers. Het Platform Veilig Fietsen draagt hieraan bij door actuele kennis over fietsveiligheid te bundelen voor fietsveiligheidsprofessionals.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven