Toegankelijkheid

Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel te verbeteren. Niet alleen aan voertuigen, haltes en stationslocaties, maar bijvoorbeeld ook aan specifieke reizigerswensen zoals goede reizigersinformatie en looproutes in de openbare ruimte.

Niet alleen om een samenleving te creëren die de ruim twee miljoen personen met een beperking in staat stelt om zelfstandiger aan de samenleving deel te nemen maar ook om in te spelen in de toenemende vergrijzing van Nederland.

Met de vaststelling van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” in 2016 wil Nederland werk maken om mensen met een beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Het VN-verdrag kent een aantal belangrijke domeinen. Naast mobiliteit en openbare ruimte is de toegankelijkheid van gebouwen en de beschikbaarheid van toegankelijke websites en andere informatiebronnen van groot belang voor een inclusieve samenleving. Dat is onder meer uitgewerkt in het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ van het ministerie van VWS. Dit programma wil zichtbare én onzichtbare drempels wegnemen. Dit onderwerp komt nadrukkelijk terug in de Contourennota Toekomstbeeld OV 2040. Daarin staat (actie 17) het 'streven naar volledig toegankelijk openbaar vervoer'.
 

Wat zijn de huidige activiteiten binnen het KpVV-programma op dit thema?

Binnen CROW werken we breed aan het onderwerp toegankelijkheid. Zoals weergegeven in het figuur hieronder.


Een deel van deze activiteiten worden (deels) betaald uit het KpVV-programma. Het betreft:
  • toegankelijkheid openbaar vervoer
  • toegankelijkheid bushaltes
  • toegankelijkheid tram en metro

Binnen openbaar vervoer en toegankelijkheid werken we aan twee hoofdonderwerpen:
  • De afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de rol die toegankelijkheid daarin krijgt. Zowel tijdens de aanbesteding als tijdens het monitoren van de uitvoering van het openbaar vervoer.
  • Ook informatievoorziening aan de reizigers. Wat willen zij weten en hoe kunnen we de informatie handzaam ontsluiten? 
Voor beide onderwerpen zijn werkgroepen ingesteld.

Rond de zomer lanceert CROW-KpVV een aparte website Toegankelijkheid.
 
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven