Collectief vervoer

De ov-autoriteiten en hun ondersteuners werken aan de realisatie van de doelen van de nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040, die bijdragen aan de 'maatschappelijke (ruimtelijke) opgaven rond economie, woningbouw en leefomgeving'.

Uit de doelen van het Toekomstbeeld OV vloeien drie beleidsopgaven voort:
 
Focus op de kracht van het ov
Zowel in als buiten de steden biedt innovatie grote kansen om de kwaliteit van het ov te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Tegelijkertijd is optimale benutting een must, ook om reizigers zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen te laten reizen, door de coronapandemie actueler dan ooit.

Drempelloos van deur tot deur
In het landelijk gebied en op rustige tijden in het stedelijk gebied moet het ov zich aanpassen aan de veranderende wereld om relevant en betaalbaar te blijven. Alle vormen van vervoer komen samen op een aantal grote en kleinere knooppunten. Die moeten zijn toegerust op nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelauto’s en deelfietsen.

Veilig, duurzaam en efficiënt ov
Voortdurende verbetering van duurzaamheid, veiligheid en omgevingseffecten blijven hoog op de agenda staan. Wanneer we meer ov gaan aanbieden kan dit leiden tot scherpe afwegingen en zijn vaak ook aanvullende maatregelen nodig. Om alle ambities te betalen, zoeken we naar vormen van alternatieve bekostiging, slimme combinaties van bestaande middelen en optimale benutting van de mobiliteitssystemen.
 
Door Covid-19 neemt de mobiliteit en dus ook het ov-gebruik af. Dat heeft niet geleid tot een verminderde ambitie op de hoofddoelen. De opgave om te komen tot zero-emissiebusvervoer blijft onverminderd van kracht. Verder zijn van belang de Integratie met andere vervoervormen en het ontwikkelen van passende concepten, het thema toegankelijkheid met het in oprichting zijnde programma Vernieuwingsagenda Iedereen Onderweg van het ministerie van IenW en een komend Bestuursakkoord Toegankelijkheid.
 
Corona zorgt ervoor dat opdrachtgevende overheden anders moeten omgaan met hun ov-concessies. Ov-aanbestedingen zijn noodgedwongen uitgesteld, wat na 2023 zal leiden tot een toename in de aanbestedingen. Onzeker is hoe de vervoerbehoefte zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Conclusie van de sector: er moet ruimte komen voor ‘wendbare ov-concessies’. Ook de vraag in hoeverre reizigers zich weer vertrouwd gaan voelen in het ov houdt de sector volop bezig.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Vanuit het KpVV-programma bieden we direct toepasbare kennis aan over drie hoofdonderwerpen:
  • Informatie, kennis en analyse
  • aanbesteden, inbesteden en contractmanagement
  • kennis, kwaliteit en innovatie
Elk onderwerp bevat meerdere projecten.
 
Informatie, kennis en analyse
Tot onze belangrijkste producten behoren de jaarlijkse Staat van het regionale openbaar vervoer, het klantwaarderingsonderzoek OV-Klantenbarometer en de concessie- en milieuprestatieposters. Ze laten zien hoe het ov zich ontwikkelt in een reeks van jaren. De ov-autoriteiten hebben zulke trendinformatie ook in de toekomst nodig voor monitoring van de beleidsdossiers en concessies, en voor benchmarking. Dat geldt des te meer in tijden van corona en straks tijdens de ‘wederopbouw’ van het openbaar vervoer.
Verder vallen onder dit thema de Monitor Toekomstbeeld OV 2040, de monitor Zero Emissie Bus, het Dashboard Deur tot deur en de vernieuwing van het MIPOV, nu Lexicon geheten. Duiding en verbinding van de uitkomsten krijgen extra aandacht in 2022 en verder bijvoorbeeld aan de hand van reflexieve monitoring.
 
Klant, kwaliteit en innovatie
Het verbinden van het netwerk wordt voortgezet binnen dit thema met activiteiten als het congres Dag van het OV, het netwerk OV Forum en het netwerk doelgroepenvervoer ‘Smaakmakers’. Bij doelgroepenvervoer gaat het om activiteiten rond integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, aandacht voor landelijk gebied en duurzaamheid. Verder zijn er projecten rond flexvervoer, duurzaamheid en circulariteit van voertuigen, knooppunten, hubs, reisinformatie en financiering. Ook kwaliteitsaspecten als de toegankelijkheid en sociale veiligheid van het openbaar vervoer vallen onder dit thema. Ontwikkelingen in vervoerconcepten zoals Bus Rapid Transit (BRT) volgen we op de voet.
 
Aanbesteden, inbesteden en contracteren
We gaan door met het onderhouden en updaten van MaaS-teksten en verdere ov-eisen voor ov-concessies. Met de ov-autoriteiten hebben we afgesproken dat in ieder geval de onderwerpen flexvervoer en circulariteit in de aanbesteding extra aandacht krijgen in 2022. Daarnaast gaan we verder met de standaardindeling van aanbestedingsdocumenten. In 2022 verschijnt de update van de kostenkengetallen regionaal openbaar vervoer.
 
Ten slotte: we organiseren jaarlijks meerdere keren een introductiecursus voor nieuwe medewerkers bij de ov-autoriteiten. We gaan in 2022 na of we die introductie kunnen verbreden naar andere partijen zoals wegbeheerders van gemeenten en opdrachtgevers voor doelgroepenvervoer.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven