Collectief vervoer

Trends van digitalisering, verduurzaming, verstedelijking, delen van bezit zetten door en zijn van grote invloed op onze mobiliteit. Openbaar en publiek vervoer en private vormen van vervoer zullen steeds meer in elkaar overlopen. In dit mobiliteitssysteem van de toekomst staat het openbaar vervoer voor een drietal beleidsopgaven:

 
  • Focus op de kracht van het ov
Zowel in als buiten de steden biedt innovatie grote kansen om de kwaliteit te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Tegelijkertijd is actieve inzet op optimale benutting een must, ook om reizigers zoveel mogelijk op verschillende tijdstippen te laten reizen.
 
  • Drempelloos van deur tot deur
In het landelijk gebied en op rustige tijden in het stedelijk gebied moet het ov zich aanpassen aan de veranderende wereld om relevant en betaalbaar te blijven. Alle vormen van vervoer komen samen op een aantal grote en kleinere knooppunten. Deze moeten zijn toegerust op nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelauto’s en deelfietsen.
 
  • Veilig, duurzaam en efficiënt ov
Voortdurende verbetering van duurzaamheid, veiligheid en omgevingseffecten blijven hoog op de agenda staan. Wanneer we meer ov gaan aanbieden kan dit leiden tot scherpe afwegingen en zijn vaak ook aanvullende maatregelen nodig. Om alle ambities te betalen, zoeken we naar vormen van alternatieve bekostiging, slimme combinaties van bestaande middelen en optimale benutting van de mobiliteitssystemen.
 
Beleidsnota’s die raakvlakken hebben met dit thema zijn:  

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

OV-Klantenbarometer
Sinds 2001 wordt jaarlijks een grootschalig klantwaarderingsonderzoek gehouden in het openbaar vervoer: de OV-Klantenbarometer. Het wordt ook gebruikt als benchmark tussen gelijksoortige concessies. De concessies Hoofdrailnet (NS) en de Friese Waddenveren maken sinds 2018 deel uit van het project. Bij elkaar gaat het om circa 80 onderzoeksgebieden. Elk kwartaal vindt per onderzoeksgebied een kwart van de metingen plaats.
 
Kennismodule Opdrachtgeverschap Stads- en Streekvervoer (KOSS)
Met de bijeenkomsten van de community opdrachtgeverschap stads- en streekvervoer wisselen de aanbestedende ov-autoriteiten kennis met elkaar uit en leren zij van elkaar. Doel is om het aanbesteden van het ov op een hoger plan te krijgen. Speciale aandacht krijgen overheden die gaan starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Naast de bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van de ov-concessiedatabase met daarin kenmerken van alle ov-concessies en de besteksdatabase die de bestekken tekstueel ontsluit.
 
Dashboard deur tot deur
Het Dashboard deur tot deur maakt het mogelijk om na te gaan of de ketenreis is geoptimaliseerd in 2040 en is een hulpmiddel om tot optimalisatie te komen. Het dashboard bevat voor vervoerders, ov-autoriteiten, Maas-providers, wegbeheerders en reizigersorganisaties cruciale data en informatie om de ontwikkelingen rond het deur-tot-deurreizen te volgen en te beïnvloeden. Het streven is om het dashboard van CROW op termijn een door de hele ov-sector gekend en erkend instrument te laten zijn dat inzicht geeft in de kwaliteit van de deur-tot-deurreis.
 
Staat van het OV
Hoofddoel van alle activiteiten binnen het project Staat van het OV is het professionaliseren van het concessiebeheer van het regionale openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein en ov-ferry). Hiermee kunnen de ov-autoriteiten beter beleid maken en het openbaar vervoer op straat verbeteren. Met de verkregen informatie en kerncijfers schetsen we een landelijk beeld van de huidige staat van het regionale openbaar vervoer.
 
Monitoring Contouren Toekomstbeeld OV 2040
KpVV realiseert een goed werkend monitoringssysteem voor de contourennota met als bovenliggend doel om de ov-visie voor 2040 te ondersteunen. Dit doen we door niet alleen waardevolle monitoringsinformatie te verschaffen, maar ook door op deze informatie collectief te reflecteren met stakeholders, zodat zij daarmee aan de slag kunnen.
 
Dag van het OV
De Dag van het OV biedt een podium voor de werelden van beleid, kennis en data. De dag heeft als doel om bestuurlijke samenwerking bij de uitvoering van het actieprogramma Contouren Toekomstbeeld OV 2040 te bevorderen, kennis uit te wisselen, nieuwe inzichten op te doen en het bekendmaken van belangrijke data uit de OV-Klantenbarometer en de Staat van het OV.
 
OV-forum
Wij dragen bij aan de realisatie van doelen voor de hele ov-sector door ov-managers bij elkaar te brengen en hen de mogelijkheid te bieden om kennis en ervaring uit te wisselen. Dit doen we door het aanbieden van een jaarlijkse excursie en van themabijeenkomsten op door henzelf aangedragen onderwerpen.
 
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving. Met de vaststelling van het VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking wil Nederland mensen met een beperking dezelfde kansen bieden als andere burgers. Zo is er voor bus-, tram- en metrohaltes een afsprakenset opgesteld om de toegankelijkheid vast te stellen. Ook is er een set met werkbladen waarmee overheden de invulling van toegankelijkheid kunnen bepalen. In 2020 willen we antwoord op de vraag welke rol toegankelijkheid kan en wellicht moet spelen in het MaaS-domein. Immers het VN-verdrag gaat niet alleen over openbaar vervoer, het kijkt naar mobiliteit. Dat geldt ook voor het Toekomstbeeld OV.
 
Kennisagenda Bestuursakkoord zero emissie bus
Doel van dit project is het ontwikkelen van de producten en het uitvoeren van de acties uit de kennisagenda, zodat de betrokken overheden de doelen uit het bestuursakkoord kunnen realiseren. Onderdeel van de kennisagenda is inzicht in de benodigde middelen en uitvoering van de agenda in samenhang met de activiteiten van andere partijen. Kennisvragen, die nauw met elkaar samenhangen, hebben we ondergebracht in clusters. Voor elk cluster is een afzonderlijk doel geformuleerd. Ook zijn per cluster een planning en eindproducten beschreven.
 
Actualisering MIPOV
Het MIPOV bepaalt welke informatie de ov-bedrijven moeten leveren aan de ov-autoriteiten over de concessies die ze exploiteren. In het ‘boekje’ staat hoe vaak over welke onderwerpen in welk format geleverd moet worden. Het laatste MIPOV – dat van 2008 met addenda uit 2011 en 2014 – is verouderd. Doel met het nieuwe MIPOV 2020 is het vereenvoudigen van de maandelijkse informatiestroom die vervoerders moeten leveren. Tevens is het doel om centraal automatisch gegenereerde data samen te brengen, die weer gebruikt kan worden voor De Staat van het OV.
 
Integratie dgv-ov
Voor opdrachtgevers van ov en doelgroepenvervoer (dgv) brengen we in kaart welke randvoorwaarden, uitgangspunten en organisatievormen kunnen helpen bij het uitvoeren van succesvol doelgroepenvervoer. Ook inventariseren we de kansen en risico’s van bepaalde vormen voor een optimale integratie van ov en dgv.
 
Dwarsverbanden met andere KpVV-activiteiten
  • mobility as a service
  • hubs en knooppunten
  • smart mobility
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven