Knooppunten en gebiedsontwikkeling

Verstedelijking en vergrijzing hebben grote gevolgen voor de bereikbaarheid van voorzieningen, de milieubelasting en de leefbaarheid. Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem is een van de grootste opgaven voor zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Overheden zien zich geplaatst voor thema's als nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen, grenzen aan verdichting, maar ook opgaven met betrekking tot klimaatadaptatie, energietransitie, landschap en verstedelijking. Met de komst van de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie worden deze vraagstukken nog belangrijker. Een integrale gebiedsgerichte aanpak is daarbij van groot belang.
 
Ook optimalisatie van de informatievoorziening is een thema dat zowel de beleidsmaker als de eindgebruiker raakt. Samenvoegen van functies op een knooppunt leidt tot behoefte aan het delen van data, kennis en informatie. Een knooppunt of hub is een plek waar je kunt in-, uit- en overstappen op verschillende vervoermiddelen. Bovendien trekt een knooppunt (stedelijke) functies en activiteiten aan. Daarmee is een samenhangend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs en de ontwikkeling van knooppunten een wezenlijk onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling.

In 2021 zijn twee rapporten uitgebracht die aansluiten op dit thema: Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid van de RLI en de Verkenning van het concept mobiliteitshub van het KiM.
 
Daarnaast vormen al eerder uitgebrachte nota’s een kader voor knooppunten en mobiliteitshubs. Contouren Toekomstbeeld OV 2040 kent een visie over knooppunten. Een verdere uitwerking hierop is in 2021 gepubliceerd in de Ontwikkelagenda toekomstbeeld OV met daarin een menukaart voor knooppunten van de toekomst.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

In 2022 staan de volgende hoofdvragen centraal:
  • Het toekomstbestendig maken van het mobiliteitssysteem in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling, hoe gaan we dit doen?
  • Hoe zien de MaaS-transfers eruit? Wat voor integrale ontwerp- en inrichtingseisen kunnen we hieraan verbinden? Wordt toegankelijkheid wel voldoende meegenomen?
  • Hoe combineren we mobiliteitshubs met de opgaven voor energietransitie en hoe kunnen ICT-/datatoepassingen daaraan bijdragen?
  • Hoe kunnen verschillende typen hubs bijdragen aan een toekomstbestendige transformatie van bestaande stedelijke gebieden en aan een toekomstbestendig mobiliteitssyteem in nieuwbouwwijken?
Deze kennisvragen zijn aangevuld met de oogst van een tweedaags Webinar ‘Knooppunten en Mobiliteitshubs’ (18-19 juni 2020) tot een Kennisagenda Knooppunten en Mobiliteitshubs als basis voor een conceptkennisprogramma Knooppunten en Mobiliteitshubs dat in 2022 verder gestalte krijgt.
We werken bij projecten rond dit thema nauw samen met partijen als Platform31, Deltametropool en het KiM.
De projecten onder dit thema zijn te plaatsen onder twee hoofdonderwerpen:
 
Knooppunten en mobiliteitshubs
Hierin ligt het accent op het vormgeven van een (meerjarig) kennisprogramma en -netwerk Knooppunten en mobiliteitshubs. Thema’s daarbinnen gaan over een brede blik op mobiliteit, ruimtelijke ontwikkelingen, energie en mobiliteit en de koppeling met personen- en goederenvervoer. Hiervoor starten we een aantal projecten: ‘Ontwerpwijzer Energie en Mobiliteitshubs’, ‘Naar een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs op regionaal niveau’ en zorgen we voor de verdere uitbouw en beheer van het Platform Knooppunten en Mobiliteitshubs.
In dat kennisnetwerk opereren we in een breed veld van stakeholders.
 
Duurzame gebiedsontwikkeling
We verzorgen elk jaar een update van de Handreiking mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling met goede praktijkervaringen en lessen uit de praktijk. Ook werken we de STOMP-methodiek verder uit: ontwerpen vanuit de volgorde Stappen, Trappen, MaaS en Privéauto. Verder staat het actualiseren van het handboek Mobiliteit en Ruimte uit 2013 op de agenda.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven