Verkeersveiligheid

Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming komen. Na decennia van dalende cijfers, stagneert het aantal verkeersdoden, terwijl het aantal verkeersgewonden al jaren toeneemt. In 2018 vielen er 678 doden en 21.700 ernstig verkeersgewonden in het verkeer.

Het verkeer verandert. Op de fietspaden wordt het steeds drukker, met name in de stad. Er zijn nieuwe (stillere) voertuigen, zoals de elektrische fiets. Er zit steeds meer techniek in de auto, waarmee we moeten leren omgaan. Er is meer afleiding door social media, en mensen blijven op oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer.
 
In december 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van kracht geworden. Dit nationale plan is onderschreven door alle overheden met een ondertekend bestuursakkoord. De nadruk in dit plan ligt op:
  • een verdere verbetering van de samenwerking en governance-structuur
  • een risico-gestuurde aanpak aan de hand van negen thema’s als aanvulling op de analyse van ongevallencijfers 
Om aan al deze thema’s te werken is samenwerking nodig met anderen. Niet alleen vanuit de verkeerskundige hoek maar ook vanuit bijvoorbeeld de welzijns- en onderwijssector, de voertuigindustrie en gedragswetenschappen.

Beleidsnota’s die raakvlakken hebben met verkeersveiligheid:  

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

  • Kwaliteitsstimulering verkeerseducatie via een toolkit met educatieve projecten en producten en het project over effectiviteit van verkeerseducatie (WEVER).
  • Een project rondom synergie tussen verkeersveiligheid en integrale veiligheid door handhaving.
  • Diverse projecten vanuit CROW-Fietsberaad, Platform veilig fietsen en via Tour de Force. (zie ook thema Fiets). Denk aan het fietspad van de toekomst en activiteiten rondom fietsdata.
  • We nemen deel aan diverse vakberaden van de overheden en aan de Verkeersveiligheidscoalitie.  
Niet gefinancierd vanuit het KpVV-programma maar belangrijk om hier te noemen: het Kennisnetwerk SPV dat helpt met kennis bij het implementeren van de risico-gestuurde aanpak van verkeersveiligheid. CROW en SWOV werken hierin samen met stakeholders uit het verkeersveiligheidsveld.
 
Dwarsverbanden met andere KpVV-activiteiten
 Kennisagenda rondom de voetganger en het initiatief ruimte voor lopen (zie thema Voetganger).
 
Kennis                                         
Deze link leidt naar de meest recente kennis over het thema verkeersveiligheid.
 
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven