Inclusieve samenleving

Het thema Inclusieve samenleving is een combinatie van de twee thema’s Toegankelijkheid en Mobiliteit landelijk gebied.


Toegankelijkheid

In Nederland heeft zo’n twee miljoen mensen een of meerdere beperkingen en neemt de vergrijzing toe. Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel te verbeteren, niet alleen aan voertuigen, haltes, stationslocaties, knooppunten en hubs maar bijvoorbeeld ook aan specifieke reizigerswensen zoals goede reizigersinformatie, looproutes in de openbare ruimte en toegankelijkheid in het doelgroepenvervoer en het reguliere ov.
 
Met de vaststelling van het VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking in 2016 wil Nederland mensen met een beperking dezelfde kansen bieden als andere burgers, ook op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Het VN-verdrag kent een aantal belangrijke domeinen waaronder mobiliteit en openbare ruimte. Het verdrag is onder meer uitgewerkt in het programma Onbeperkt Meedoen! van het ministerie van VWS. Dit programma wil zichtbare én onzichtbare drempels wegnemen.
 
In de vernieuwingsagenda doelgroepenvervoer en openbaar vervoer Iedereen onderweg wordt de actielijn Vervoer uitgewerkt. En verder komt rond openbaar vervoer bijvoorbeeld toegankelijkheid nadrukkelijk terug in de nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040 waarin het streven staat naar volledig toegankelijk openbaar vervoer (actie 17).

Met het advies Toegang tot de stad agendeert de RLI het vraagstuk van de toegankelijkheid van steden en schetst manieren om te waarborgen dat steden toegankelijk zijn voor iedereen.

 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Eerder is een dynamische kennisagenda opgesteld waar de komende vier jaar uit wordt geput. In 2021 is vanuit het KpVV-programma bijvoorbeeld het project Toegankelijkheid en Omgevingswet uitgevoerd.
Voor 2022 staat in ieder geval het thema Shared Space in de belangstelling en gaan we door met het uitbouwen van het kennisnetwerk en de daarbij horende Kennisportal Toegankelijkheid.
 


Mobiliteit landelijk gebied 

Demografische ontwikkelingen maken het lastig om in het landelijk gebied een leefbare en vitale gemeenschap in stand te houden. De bereikbaarheid van voorzieningen, zoals winkels, onderwijs en zorg, komt onder druk en het openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking. Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied en draagt bij aan een inclusieve samenleving.
 
Eerder onderzoek van CROW-KpVV en Platform31 over mobiliteitsvraagstukken in het landelijk gebied liet zien dat er behoefte is om de mobiliteitsvraagstukken integraal op te pakken in samenhang met bereikbaarheid en leefbaarheid. De Omgevingswet kan hierbij als kapstok dienen.
De mobiliteitshub zien plattelandsgemeenten als een kansrijke voorziening om de dorpskern bereikbaar en leefbaar te houden. In een bestaand gebouw is wellicht een combinatie mogelijk met een bibliotheek of sociale voorziening. Het gaat de dorpen dus niet alleen om de overstapfunctie, maar ook om een verblijfs- en ontmoetingsplek.
 
Wat betreft beleidsnota’s is er landelijk beleid om de negatieve gevolgen van bevolkingsdaling tegen te gaan (BZK). En in de nota Contouren Toekomstbeeld OV 2040 wordt het drempelloos vervoer van deur tot deur genoemd, met name vraagafhankelijk vervoer. Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) geeft kaders, maar daarin is mobiliteit niet opgenomen. In de Nationale Omgevingsvisie is aangekondigd dat er een Nationaal programma landelijk gebied komt. Tot nu toe is in de afstemming wel landbouw en landschap meegenomen, maar mobiliteit nog niet.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

  • We bouwen voort op de conclusies uit de eerder verschenen discussienotitie Vitaal platteland.
  • We bouwen aan een kennisprogramma knooppunten en mobiliteitshubs. Hoe kunnen mobiliteitshubs in het landelijk gebied de synergie tussen het fysieke en sociale domein versterken? Zie de in 2021 verschenen publicatie Mobiliteitshubs landelijk gebied. Ook in het landelijk gebied speelt de afstemming en integrale aanpak van MaaS-deelmobiliteithubs, een belangrijke rol.
  • In 2021 is het project ‘Integrale aanpak publiek vervoer landelijk gebied’ gestart met de drie componenten flexvervoer, doelgroepenvervoer en vervoersarmoede/toegankelijkheid. We onderzoeken of hier in 2022 nog vervolgacties uit komen zoals het uitbreiden van de OV-Klantenbarometer met het aspect doelgroepenvervoer.
  • Het ministerie van IenW werkt aan een programma ‘Mobiliteit voor iedereen’. Hierin zitten aanknopingspunten met de thema’s vervoersarmoede, doelgroepenvervoer en toegankelijkheid. We zullen in onze activiteiten hierop inspelen en met het ministerie (en andere partners) samenwerken.
  • Agenda Platteland. We sluiten aan op de agenda van het samenwerkingsverband P10.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven